5 ที่เที่ยวหน้าฝนที่เราอยากชวนสาวๆ เที่ยวทิพย์หนีโควิด!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 ชุมชนเรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดโครงการและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืน

โครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2562 มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาและสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ให้แก่ทุกๆ คน บริษัทได้นำคณะผู้นำชุมชน สมาชิกชุมชนต่างๆ รอบนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE) รวมถึงโครงการบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งดับบลิวเอชเอได้น้อมนำแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียและการรู้จักคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ลูกหลานได้มีไว้ใช้สืบไป

หลังจากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังหาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ร่วมเข้าฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของโครงการต่างๆ ที่ช่วยดูแลรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทย โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา อ่าวนาวิกโยธินแห่งนี้ริเริ่มโครงการเพื่อความยั่งยืนทางธรรมชาติมากมาย เช่น การปลูกป่าชายเลน ซึ่งช่วยป้องกันภัยธรรมชาติและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้กลับมาเป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพที่หลากหลายอีกครั้ง

นอกจากนี้ตัวแทนชุมชนยังได้ร่วมกันปล่อยปลาฉลามพยาบาลกลับสู่ท้องทะเล อันมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนปลาหายากชนิดนี้ในระบบนิเวศ ป้องกันการสูญพันธุ์ของปลาให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยตลอดไป และได้ร่วมทำปะการังเทียมไว้เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากหลายสายพันธุ์ ช่วยฟื้นฟูโลกใต้น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และกลับมางดงามอีกครั้งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมและข้อมูลความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้แทนชุมชนได้ไปสัมผัสด้วยตนเองผ่าน โครงการชุมชนสัมพันธ์ กระตุ้นให้สมาชิกได้รับทราบบทบาทในการฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่อยู่อาศัยของตนได้อย่างแท้จริง นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะฯ ในครั้งนี้และกล่าวว่า “กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีมุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ ให้สมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงประโยชน์ในระยะยาวของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศที่สมดุลจะนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเมื่อท้องทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะนำไปสู่การสร้างรายได้ อันจะเป็นการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของทั้งบริษัทและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการริเริ่มโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสรรค์สร้างสังคมที่น่าอยู่ พร้อมส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นหลังสืบไป


  |  Post by : Theeratorn

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required